Obchodní podmínky

 • Při hodnotě objednávky nad 7000- Kč / 280,- EUR bez DPH a více doprava na náklady dodavatele
 • Objednávky jsou zasílány na dobírku
 • Pravidelným a významným zákazníkům poskytujeme speciální obchodní podmínky, budou kontaktováni našimi obchodními zástupci
 • Technická dokumentace na vyžádání k dispozici

Doprava:

 • přepravní společnost DPD
 • u dodávek do 7000,-Kč bez DPH / 280,- € bude připočteno dopravné dle hmotnosti
 • dopravné viz bod 3.3 Obchodních podmínek

Platby faktur:

 • platba v hotovosti, dobírkou
 • platba předem

Doručení zboží:

V rámci ČR

 • při objednání do 11.00 hod. u zboží, které je skladem, bude zboží tentýž den vypraveno, doba dodání D+1 
 • pokud bude zboží objednáno po uzávěrce, bude vypraveno následující den, doba doručení D+1

V rámci SR

 • při objednání zboží do 11.00 hod. u zboží, které je skladem, bude zboží tentýž den vypraveno, doba dodání D+2
 • pokud bude zboží objednáno po uzávěrce, bude vypraveno následující den, doba doručení D+2

Pokud zboží není skladem, budeme kontaktovat zákazníka s informací o způsobu a době dodání objednaného zboží.

Po telefonické domluvě možnost vyzvednutí na prodejně. Vyzvednutí zboží zdarma.

Přebírání zásilky:

Věnujte pozornost vizuální kontrole zásilky a kontrole zboží proti dodacímu listu.

Případné nesrovnalosti řešte neprodleně na našich telefonních a e-mailových kontaktech.

Jestliže bude zásilka poškozena, informujte nás o této skutečnosti, zásilku nepřebírejte a nechte vrátit odesilateli. Pokud i přes poškození budete tuto zásilku chtít převzít, je nutné pořídit fotodokumentaci (obal a uzávěra, poškození, poškozené zboží) a sepsat s přepravní společností "Škodový zápis". I o této události nás prosím neprodleně informujte, protože je nutné zahájit reklamační řízení. 

Bezpečnostní listy:

v případě nutnosti jsou technické a bezpečnosti listy k dispozici na vyžádání na e-mailové adrese loxeal@imw.cz 

Upozornění:

Nesrovnalosti v dodaném zboží je nutné nahlásit na našich telefonních a e-mailových kontaktech nejpozději následující pracovní den, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup prostřednictvím internetového obchodu www.imw.cz.

Prodávající:

IMW s.r.o.

Šámalova 107

PSČ 615 00 Brno

Mobil: 605 289 221

Mobil: 605 828 488


IČO: 25347357

firma je zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. C 24929, DIČ: 290-25347357

loxeal@imw.cz

Kupující:

Fyzická a/nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo zboží z internetového obchodu od společnosti IMW s.r.o.

Podáním závazné objednávky vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními a platebními podmínkami a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.

2. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy

Zboží je objednáváno prostřednictvím formuláře. Pouze řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré předepsané náležitosti je považována za platnou a za závaznou. Prodávající neručí za omyly v objednávce ze strany kupujícího. Směrodatné je vždy pouze objednací číslo a nikoli doprovodný text objednávky.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Odesláním objednávky akceptuje kupující výši ceny zboží, zvolený způsob dopravy a platební podmínky.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě platby převodem, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

2.1 Předmět objednávky a závazky prodávajícího

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce, které může být dodáno. Prodávající se zavazuje dodat jen zboží v bezvadném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

2.2 Závazky kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

2.3 Cena

Ceny jsou uváděny s DPH, pokud není výslovně uvedeno, že se jedná o cenu bez DPH.

Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Uvedené ceny jsou bez poštovného a balného.

3. Dodací podmínky

Objednávky z internetového obchodu www.imw.cz jsou realizovány v České republice a Slovenské republice.

3.1 Termín dodání zboží

V rámci ČR 1 – 2 pracovní dny od objednání zboží, v rámci SR 2 – 3 pracovní dny od objednání zboží. V případě objednání zboží, které není na skladě bude termín dohodnut s kupujícím.

3.2 Dopravce

Doprava zboží probíhá prostřednictvím přepravní společnosti DPD.

3.3 Cena za dopravu (ceny vč. DPH)

Cena za přepravu v ČR

Zásilka do 25 kg - 200,- Kč 

Zásilka od 25 kg do 40 kg -  250,- Kč

Zásilka nad 40 kg -  350,- Kč 


Cena za přepravu SR

Zásilka do 25 kg - 10,0 €

Zásilka od 25 kg do 40 kg -  12,0 €

Zásilka nad 40 kg -  16,0 €


Při objednávce nad 7000,- Kč / 280,- EUR bez DPH hradí dopravné dodavatel. 

3.4 Převzetí dodávky

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému, pořídit fotodokumentaci. Ihned by mělo být zahájeno u dopravce reklamační řízení a kopie zápisu by měla být bez zbytečného odkladu zaslána prodávajícímu, jinak nemůže být na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky žádný nárok. V případě shledání porušení či poškození doporučujeme kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu odmítnout!

Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

4. Způsob úhrady

Úhrada probíhá na dobírku, pokud je tento způsob úhrady sjednán.

Kupující zaplatí úplnou kupní cenu vč. dopravy při převzetí zboží. Konečný daňový doklad je součástí dodávky objednaného zboží a slouží současně jako dodací list.

Pokud zvolíte způsob úhrady předem, budete kontaktováni emailem nebo telefonicky, kde Vám budou sděleny platební údaje (účet, v.s., částka). Po obdržení platby Vám bude zásilka zaslána. 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího:

Kupující má právo odstoupit od smlouvy, nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží, v tomto termínu je kupující povinen vrátit prodávajícímu zpět nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, na vlastní náklady. O úmyslu odstoupit od smlouvy, je kupující povinen informovat prodávajícího emailem na adresu loxeal@imw.cz nebo doporučeným dopisem na shora uvedenou adresu. Vracené zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude převzato! Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku (kupní cenu zboží) předem dohodnutým způsobem (poštovní poukázka, převod na účet). Náklady spojené s dopravou vraceného zboží hradí kupující.

6. Jiná ustanovení

V případě, že kupující odmítne zboží převzít, má prodávající právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky a poštovné za zpětné doručení prodávajícímu.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

7. Ochrana osobních údajů

- Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

-  Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. V případě nákupu jako právnická osoba také identifikační číslo, daňové identifikační číslo. (dále společně vše jen jako osobní “údaje“).

 -  Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

 -  Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat dodavatele o změně ve svých osobních údajích.

 -  Údaje o Vaší činnosti, o Vašich nákupech (jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně) jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 -   Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 -   V případě, že by se kupující domníval, že dodavatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požádat dodavatele o vysvětlení

- požadovat, aby dodavatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, dodavatel odstraní neprodleně závadný stav.

Nevyhoví-li dodavatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu dodavatel povinen tuto informaci předat.

 -   Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv bezplatně a bez uvedení důvodu odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na loxeal@imw.cz  nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky. 

-   Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, tedy informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

8. Reklamace

8.1 Kupující

Podpisem dopravní listiny dopravci při převzetí zboží stvrzuje kupující souhlas se záručními podmínkami. Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství) a nebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný dodací list, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů, písemně informovat prodávajícího.

Reklamaci doručuje kupující na vlastní náklady prodávajícímu. Kupující přitom co nejvýstižněji popíše závady a jejich projevy a doloží fakturu nebo pokladní doklad (účtenku).

8.2 Prodávající

O reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží a vyrozumí o tom reklamujícího sjednaným způsobem.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak.

V případě oprávněnosti reklamace zboží v záruce hradí případné dopravné zpět zákazníkovi prodávající.

8.3 Zánik nároku na uplatnění reklamace

Nárok na uplatnění reklamace zaniká při porušení obalu zboží nebo uzávěrů nebo při použití zboží.